Àrees de treball

Els nostres projectes combinen les diferentes disciplines (arquitectura i enginyeria) intentant buscar l’equilibi entre elles, per tal que l’art que suposa contruir, no es resumeixi a un tema solament estètic, sinó alhora útil i funcional, utilitzant materials nobles i combinant tradició amb eficiència i sostenibilitat.

Arquitectura

Tenim una visió i una missió : Que les noves construccions i les rehabilitacions siguin respectuoses amb al medi ambient i amb l’entorn. Que tendeixin al consum energètic quasi zero. Que siguin edificacions de qualitat i que siguin saludables per les persones que hi habiten o l’utilitzen. Pretenem aconseguir que hi hagi un equilibri entre la societat i la natura.

Arquitectura

· Estudis de topografia, aixecaments topogràfics i replantejaments.
· Projectes obra residencial, no residencial i industrial.
· Mesuraments i/o valoracions.
· Rehabilitacions integrals o parcials.
· Estudis compliment drecrets habitabilitat.
· Elaboració i execució de Projectes i obres segons sistemes passivhaus.
· Supervisió de les obres de tercers.
· Seguiment en l’execució d’obres.
· Promoció i execució d’habitatges.

Urbanisme

L'urbanisme sostenible és la capacitat de l'ésser humà d'adaptar el seu entorn, transformant-lo en raó de les seves necessitats, tot mantenint una relació equilibrada amb el medi. Així, el desenvolupament social, econòmic i cultural han d'assolir-se amb una gestió responsable de l'energia, de l'aigua i dels residus, que junt al foment de la biodiversitat i un nou concepte d'espais verds urbans, fan de la ciutat un espai més saludable, convivencial i perdurable en el temps.

Urbanisme

· Estudis de topografia, aixecaments topogràfics i replantejaments.
· Planejaments Urbanístics.
· Projectes d’Urbanització.
· Mesuraments i/o Valoracions.
· Supervisió d’obres (project management)
· seguiment i execució d’obres.
· Projectes de Serveis Urbans.
· Estudis de Mobilitat i transports urbans.

Enginyeria

L’enginyer ha d’identificar i comprendre els obstacles més importants per a poder realitzar un bon disseny. Alguns dels obstacles són els recursos disponibles, les limitacions físiques o tècniques, la flexibilitat per a futures modificacions i addicions, i altres factors com el cost, la possibilitat de dur-ho a terme, les prestacions i les consideracions estètiques i comercials. Mitjançant la comprensió dels obstacles, els enginyers dedueixen quines són les millors solucions per a afrontar les limitacions trobades quan s’ha de produir i utilitzar un objecte o sistema.

Enginyeria

· Legalitzacions d’activitats.
· Projectes elèctrics.
· Projectes de climatització.
· Integració de les instal.lacions a l’urbanisme i a l’edificació.
· Estudis viabilitat us energies renovables (biomassa, geotermia, solar, fotovoltàica).
· Projeces instal.lacions intel.ligents i/o domotitzades.
· Estudis d’avaluació energia d’edificis.
· Localització de línies soterrades per radiofreqüència.
· Inspecció i verificació quadres elèctrics.

Medi Ambient

Durant molts anys s’ha construit de forma massificada i sense tenir en compte la explotació del paisatge. S’ha potenciat la quantitat a la qualitat deixant un llegat difícil de solucionar.
El moment actual es clau per la professió, ja que, no es massa tard per amotllar-se a la conciència ecològia. Es per aixó que els nostres projectes són conseqüents amb el medi ambient i amb l’estalvi ecològic, tant en l’ús dels materials com en les maneres de construir.

Medi Ambient

· Avaluació impacte ambiental.
· Us de les energies renovables en els nostres projectes.
· Projectes amb biomassa.
· Projectes amb Geotermia.
· Projectes amb energia solar
· Estudis eficiència energètica.
· Monitoritzacions energètiques.

Assessorament
Management

En una obra, una instal.lació… es tant important el disseny, com el dimensionat… com la gestió, la planificació, es cost… Realitzar un projecte acurat, real i executar-lo amb rigorositat requereix un bon coneixement del processos construccius, així com una planificació del temps i del cost.

Assessorament
Management

· Anàlisis de les obres.
· Planificacions d’obra (diagrames de Gantt, pert…)
· Planificació econòmica i estudi de despesa.
· Estudis de licitacions per a obres públiques.
· Estudis cost-benefici.
· Estudis de termins.
· Estudis de flux de caixa.
· Dictàmens.
· Gestió d’obres claus en ma (Project management).
· Gestió edificis i els seus serveis (facility management).